WIELKA LOTERIA

PROVIDENTA

Co tydzień losujemy kolejnych zwycięzców!
Do wygrania w Wielkiej loterii:

5x

Samochód Ford
EcoSport 1.0
EcoBoost

Nagroda pieniężna

500x

1000 zł

W loterii biorą udział wszystkie pożyczki i wszyscy klienci.

Jak wziąć udział w Wielkiej loterii?

monety

W dniach od 23.05 do 26.06.2018 weź pożyczkę w dowolnej kwocie.

wiadomość SMS z telefonu

W terminie od 23.05 do 26.06.2018 wyślij SMS (koszt SMS-a według taryfy operatora) z numerem umowy pożyczki pod 732 120 088 (z numeru telefonu podanego przez Uczestnika w celach kontaktowych) lub wypełnij formularz na stronie loteria.provident.pl.

koło fortuny

Otrzymasz od nas SMS-y zwrotne: o przyjęciu zgłoszenia oraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 166,10%.

Przyjmowanie zgłoszeń
odbywało sie
do dnia 26.06.18

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi:

W loterii może brać udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada obywatelstwo polskie i ważny dokument tożsamości, która w dniach od 23.05.18 do 26.06.2018 zawarła z Provident Polska S.A. umowę pożyczki gotówkowej i dokonała jej rejestracji.
Pożyczkę możesz zarejestrować w jednej z dwóch sposobów:
 • poprzez przesłanie (z numeru telefonu podanego przez Ciebie w celach kontaktowych) na numer: 732 120 088 wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści numer umowy Pożyczki (koszt SMS jest taryfikowany według cennika operatora)
 • lub
 • wypełnienie formularza na stronie loteria.provident.pl.
W Loterii są ważne pożyczki:
 • niespłacone w okresie pierwszych 14 dni od daty zawarcia umowy,
 • od których nie odstąpiono,
 • nieposiadające zaległości ze spłatą raty w wysokości jednej raty miesięcznej Pożyczki (w przypadku pożyczki, w której spłata następuje w ratach miesięcznych) lub dwóch rat tygodniowych (w przypadku pożyczki, w której spłata następuje w ratach tygodniowych) o okres dłuższy niż wskazany w harmonogramie określonym w zawartej umowie tej pożyczki.
Rejestracja pożyczki może być dokonana wyłącznie w dniach od 23.05.18 roku do 26.06.2018 roku.
W loterii do wygrania dla Klientów Providenta Polska S.A. jest 5 nagród głównych: samochodów osobowych marki FORD o wartości 68.330,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7.592,00 zł brutto na podatek oraz 500 nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł każda.
Możesz wygrać nie więcej niż jedną nagrodę w Loterii.
Tak, Twoja pożyczka bierze udział w kolejnym losowaniu. Jeśli wgrasz nagrodę w danym losowaniu, wówczas Twoja pożyczka nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
Takie informacje oraz treść regulaminu znajdują się na stronie loteria.provident.pl.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowy regulamin.

Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją Loterii „Wielka loteria Providenta” (od 23.05-do 30.11.2018)  jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w Loterii.

 1. Dane kontaktowe Administratora:
  1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru Pożyczki i numeru telefonu w celu realizacji Loterii, w tym zgłoszenia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności danych oraz losowania nagród.
  2. W celu wydania nagród i rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane dodatkowe dane: adres zamieszkania, adres email, numer konta bankowego oraz w przypadku nagród głównych: numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL.
  3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:  realizacja Loterii oraz cele archiwalne i dowodowe, w tym obrona ewentualnych roszczeń.
  4. W przypadku wygranej Twoje dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
 3. Odbiorcy danych:
  1. W zależności od celu przetwarzania Twoje dane będą ujawniane:
   • Organizatorowi Loterii, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13),
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
   • podmiotom przetwarzającym z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane i do celów administracji wewnętrznej;
 4. Okres przetwarzania danych osobowych:
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii, a po jej zakończeniu:
   • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii (6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne) lub innych tytułów,
   • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML),
   • w przypadku wygranej, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych oraz Ustawy o grach hazardowych (przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Loteria się zakończyła).
 5. Twoje prawa
  1. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z uczestnictwem w Loterii, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
  2. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Loterii.

Masz pytanie?

Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania pod numerem infolinii:

600 200 200

Biuro organizatora loterii:
Grzegrzółka&Ko Sp. Z o.o.
ul.Floriańska 6/13d
03-707 Warszawa
www.grzegrzolka.pl

ikonka YouTube ikonka Twitter